MERET Slovakia, s.r.o

Mlynárska 3022/11 IČO 36587800
040 01 Košice, SR IČ DPH SK2021930031
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Okr. súd Košice I
SK64 1111 0000 0066 2469 6023 oddiel: Sro
SWIFT: UNCRSKBX vložka č.:15816/V

Ing. Renáta Hlavinová

Konateľ spoločnosti
Mobil: +421 902 308 735
E-mail: rhlavinova@meretslovakia.eu

František Hlavina

Konateľ spoločnosti
Mobil: +421 903 819 543
E-mail: fhlavina@meretslovakia.eu

Servis

E-mail: servis@meretslovakia.eu